Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepikseo.pl

• 1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy sklepikseo dostępny pod adresem internetowym
sklepikseo.pl, prowadzony jest przez Jakub Kampowskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative
Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON
367779625
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania
Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

• 2 Definicje
1.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Creative Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON
367779625
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem
Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem internetowym sklepikseo.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w
ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne
są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana
albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę
o dzieło.

• 3. Kontakt ze Sklepem
1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
podanych w niniejszym paragrafie.
• 4 .Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• 5. Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami
brutto (uwzględniają podatek VAT) lub netto gdy jest to napisane.

• 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych login, adres e-mail,
hasło
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
w § 3.

• 7. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji –
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia, wpisać dane do faktury.
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuje i
płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

• 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego
Produktu:
1.1 Raport wysyłany na adres e-mail
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:
2.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2.2 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
3. Rozliczenia transakcji za pomocą płatności elektronicznych są
przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z
o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON
634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1
697 000 zł

• 9. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za
pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §
7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
4. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób
wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu
płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie wszystkich państw
(wymagane jest połączenie z siecią Internet).
9. Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej.

• 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w
ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.

• 11. Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od
wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące
rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na
podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego
w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

• 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

• 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Creative DevelopmentJakub Kampowski NIP 5932608257 dalej nazywany jako
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą
być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.
6. Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych
osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym
informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Creative
Development- Jakub Kampowski NIP 5932608257
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ,
c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją
umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych
oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• 14. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,
zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O
każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.