Regulamin sklepu internetowego sklepikseo.pl
1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy sklepikseo dostępny pod adresem internetowym sklepikseo.pl, prowadzony jest przez Jakub Kampowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON 367779625. Numer tel: 796 962 354. Adres e-mail: [email protected]

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

2.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Creative Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON
367779625

2.3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklepikseo.pl

2.5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2. 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem

3.1 Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

3.2 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

3.4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a). Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową.
b). Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Informacje ogólne
5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) lub netto gdy jest to napisane.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.Niezbędne jest podanie następujących danych login, adres e-mail, hasło.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

7.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).

7.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
7.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury.

7.5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuje i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany wwiadomości e-mail.

7.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności odsposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, zzastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7.8. Oferowane metody dostawy oraz płatności.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
7.8.1 Raport wysyłany na adres e-mail

8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
8.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
8.3. Rozliczenia transakcji za pomocą płatności elektronicznych są przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

9. Wykonanie umowy sprzedaży

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.4 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9.5 Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

10 Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

10.4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10. 6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe

• 11. Reklamacja i gwarancja

11.1. Umową Sprzedaży objęte są usługi

11.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę zgodną z opisem lub ustaleniami powstałymi w ramach rozmowy.

11.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

11.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

11.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

11.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

11.7. Na artykuły sponsorowane gwarancja jest na 12 miesięcy. Jeśli w ciagu 12 miesięcy od zakupu artykuł nie będzie mógł być opublikowany na wybranym portalu możliwe jest wybranie strony zastępczej na którym mozna opublikować artykuł w ramach zastępstowa lub zwrot pieniędzy. Po 12 miesiącach okres gwaranacji jest zakończony i sprzedawca nie odpowiada za stan linków.

11.8. Na pozostałe linki gwarancja jest na 14 dni. W tym okresie link może być wymieniony lub może być dokonany zwrot środków. Po 14 dniach okres gwarancji jest zakończony i Sprzedawca nie odpowiada za stan linków.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

12.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

12.4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Creative Development-Jakub Kampowski NIP 5932608257 dalej nazywany jako Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Creative Development- Jakub Kampowski NIP 5932608257

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.