1. Regulamin sklepu internetowego sklepikseo.pl

  • 1 Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy sklepikseo dostępny pod adresem internetowym
  sklepikseo.pl, prowadzony jest przez Jakub Kampowskiego
  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative
  Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON
  367779625. Numer tel: 796 962 354. Adres e-mail: [email protected]
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
  do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
  korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania
  Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  • 2 Definicje
  1.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
  ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
  firmą Creative Development-Jakub Kampowski, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
  przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5932608257, REGON
  367779625
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem
  Sklepu.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
  przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
  adresem internetowym sklepikseo.pl
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
  ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w
  ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
  Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane
  podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
  Zamówieniach w Sklepie.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie,
  umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
  dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne
  są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
  12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana
  albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę
  o dzieło.

  • 3. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
  2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
  podanych w niniejszym paragrafie.
  • 4 .Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
  składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
  internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  • 5. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
  ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami
  brutto (uwzględniają podatek VAT) lub netto gdy jest to napisane.

  • 6 Zakładanie Konta w Sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  Niezbędne jest podanie następujących danych login, adres e-mail,
  hasło
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
  ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
  wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
  w § 3.

  • 7. Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
  kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
  rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji –
  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia, wpisać dane do faktury.
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuje i
  płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
  wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
  sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

  • 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
  zamówionego
  Produktu:
  1.1 Raport wysyłany na adres e-mail
  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
  Umowy Sprzedaży:
  2.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2.2 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
  3. Rozliczenia transakcji za pomocą płatności elektronicznych są
  przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
  przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z
  o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON
  634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1
  697 000 zł

  • 9. Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za
  pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §
  7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
  otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
  Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
  e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  4. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany
  jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie
  zostanie anulowane.
  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
  zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
  opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób
  wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  6. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
  następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu
  płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
  8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie wszystkich państw
  (wymagane jest połączenie z siecią Internet).
  9. Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa, chyba że Umowa
  Sprzedaży stanowi inaczej.

  • 10 Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży
  bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
  Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
  przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
  dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
  Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
  odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez
  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
  złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
  kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
  maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
  obowiązkowe.

  • 11. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od
  wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
  Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące
  rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
  strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na
  podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
  okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
  reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego
  w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  • 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń:
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
  2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
  późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
  sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z
  bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  • 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu internetowego jest Creative DevelopmentJakub Kampowski NIP 5932608257 dalej nazywany jako
  Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
  Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
  marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą
  być:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
  zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
  tejże umowy.
  6. Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych
  osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym
  informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Creative
  Development- Jakub Kampowski NIP 5932608257
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ,
  c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27
  kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy.
  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją
  umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych
  oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich
  danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • 14. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
  polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
  Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,
  zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O
  każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
  dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.